Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip jogos studija Surya (toliau – Surya), įsikūrusi adresu Gedimino pr. 26-6, Vilniuje, tvarko Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs galite pateikti apsilankę mūsų studijoje, interneto svetainėje www.surya.lt, telefonu, elektroniniu paštu, socialinės žiniasklaidos paskyrose ar Surya organizuojamuose renginiuose.

Kokius asmens duomenis mes galime rinkti

Paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais Surya renka tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, informaciją apie sveikatos ypatumus, jei juos nurodote lankytojo anketoje. Jūsų asmens duomenys paslaugų suteikimo ir administravimo tikslais yra saugomi 10 (dešimt) metų nuo Jūsų paskutinio naudojimosi Surya paslaugomis, o po to ištrinami, išskyrus atvejus, kai tokių asmens duomenų ilgesnį saugojimo terminą nustato įstatymai ar kiti teisės aktai.

Tiesioginės rinkodaros tikslais Surya tvarko tokius asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą. Duomenys rinkodaros tikslais tvarkomi Jūsų sutikimo (pažymint atitinkamą punktą lankytojo anketoje ar pateikiant sutikimą kitomis priemonėmis) ar Surya teisėto intereso pagrindu. Teisėto intereso pagrindu laikomi atvejai, kai Surya siekia susisiekti su Jumis bei pranešti apie naujienas ir kitą informaciją apie Surya teikiamas paslaugas ir pasiūlymus, informaciją apie renginius ir pan. Sutikimo atveju Surya tvarko asmens duomenis rinkodaros tikslais 5 (penkerius) metus po sutikimo gavimo, teisėto intereso pagrindu duomenys rinkodaros tikslais tvarkomi tol, kol galioja susitarimas dėl paslaugų teikimo tarp Surya ir asmens, kurio duomenys tvarkomi.

Interneto svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo tikslais Surya tvarko Interneto svetainės lankytojų IP adresus bei lankymosi duomenis (slapukų informacija). Šie duomenys yra tvarkomi lankytojų sutikimo pagrindu. Interneto svetainėje naudojame tokius slapukus:

(a) veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti Interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi Interneto svetaine;

(b) analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti Interneto svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po Interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti Interneto svetainės veikimą. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra svetainės lankytojo sutikimas.

Atkreipiame dėmesį, kad nepateikus kai kurių asmens duomenų, Surya negalės teisės aktų nustatyta tvarka suteikti paslaugų visa apimtimi.

Asmens duomenų, pateikiamų per socialinės žiniasklaidos priemones tvarkymas

Surya Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į Surya paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse. Šiuo metu turime šias paskyras:

a) tinkle “Facebook“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

b) tinkle “Instagram“, kurio privatumo pranešimas yra pateikiamas adresu: https://help.instagram.com/155833707900388

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

Kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

Kam galime atskleisti Jūsų asmens duomenis?

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims. Atskleisti informaciją apie Jus trečiosioms šalims galime šiais atvejais:

a) jei tai turime padaryti pagal įstatymą;

b) siekiant apginti savo teises ar interesus.

Jūsų asmens duomenys nebus perduodami trečiajai valstybei ar tarptautinei organizacijai.

Kokios yra Jūsų teisės?

Jūs turite teisę:

a) pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą ir patvirtinkite savo tapatybę;

b) reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius su Jumis susijusius asmens duomenis;

c) reikalauti, kad mes ištrintumėme Jūsų asmens duomenis. Nepaisant to, ši teisė nėra absoliuti ir ją galima pagrįsti, kai yra bent viena iš šių priežasčių: asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; Jūs nusprendėte atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai sutikimo pagrindu ir nėra jokio kito pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis; Jūs teisės aktuose numatytais atvejais nesutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis; Jūsų asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai; Jūsų duomenys turi būti ištrinti, kai mums yra nustatoma prievolė tą padaryti;

d) reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas, kai taikomas vienas iš šių atvejų: Jūs užginčijate duomenų tikslumą tokiam laikotarpiui, per kurį mes galime patikrinti Jūsų asmens duomenų tikslumą; Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir Jūs nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą; mums nebereikia Jūsų duomenų jų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia Jums, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus. Kai Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius Jūsų duomenis mes galime tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavę Jūsų sutikimą arba siekdami pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus ir (arba) apsaugoti Jūsų ar kito asmens teises, arba dėl viešojo intereso priežasčių;

e) atšaukti sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kai asmens duomenys yra tvarkomi išimtinai Jūsų sutikimo pagrindu;

f) prašyti, kad Jūsų tvarkomus asmens duomenis persiųstumėme kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai yra įmanoma;

g) pateikti mums arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai skundą, jei manote, kad Jūsų, kaip asmens duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

Siekdami įgyvendinti savo teises, prašymus, skundus ar reikalavimus pateikite mums raštu vienu iš šių būdų: siųsdami prašymą elektroniniu paštu info@surya.lt; pateikdami paštu arba atvykę adresu Gedimino pr. 26-6, Vilnius.

Į gautus prašymus, skundus ar reikalavimus Jums atsakysime raštu teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais ir stengsimės pateikti Jums informaciją kiek įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo Jūsų prašymo gavimo. Išimtiniais atvejais šis terminas, apie tai Jums pranešus, gali būti pratęstas dar 30 (trisdešimčiai) dienų.

Jeigu, gavus prašymą, skundą ar reikalavimą, mums kils įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento.

Jei mes nesugebėsime suteikti Jums reikiamos informacijos ar turėsite pretenzijų dėl to, kaip yra tvarkomi Jūsų asmens duomenys, Jūs turėsite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, pateikdami skundą.

Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Tokia atnaujinta ar pakeista Privatumo politika įsigalios nuo jos paskelbimo mūsų Interneto svetainėje dienos.

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime Jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus, paskelbdami juos Interneto svetainėje. Atkreipkite dėmesį į datą „Atnaujinimo data“, kuri nurodoma apačioje, norėdami sužinoti, kada Privatumo politika atnaujinta paskutinį kartą.

Atnaujinimo data: 2020-05-01.